Ahmet Remzi Akyürek – Gelen

Müjde mü’minler size ihsân-ı rahmandır gelen
ânna ta’zim için bu mâh-ı gufrandır gelen
Ondadır feyz-i hidâyet ondadır afv ü kerem
Kadrini bil mevsîm-i inzâl- Kur’an’dır gelen
Iyd-ı ekber her günü kadr-i mübârek her gece
Ehl-i imâna ne mutlu lutf-ı sübhandr gelen
Zulmet ü kasvetten âzâd etmeye sâimleri
Nûr- slâm nûr- îmân nûr- irfandır gelen
Hâne-i kalbi temizle hoşça istikbâl için
Ni’meti mebzûl bir mihmân-ı zî-andır gelen
El-hazer senden ikâyet etmesin yarın aman
Rûz-ı mahşer şâfi-i ashâb-ı isyandır gelen
Rahmet ü gufran hedâyâsıyla cennet bahşeder
Derde derman vasl-ı cânan ıtk-ı nîrândır gelen
Mâsivâdan sâim ol Remzî dilersen vasl-ı Hak
Râh-ı ak kullara ta’lîm-i Yezdan’dır gelen

Ahmet Remzi AKYÜREK
"Bu sayfa 127 kere görüntülendi."

Bir Cevap Yazın